Virselis_bGirėnas POVILIONIS

Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Vilnius: Vargonų paveldo centras, 2013. – 384 p. : iliustr., santr. angl. UDK 681.81(474.5)(091) Po-254, ISBN 978-609-95485-0-0.

Monografiją recenzavo: prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė, dr. Liudas Jovaiša.

Lietuvos vargonų istorijoje svarbų vaidmenį atliko Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla, datuojama XVIII a. antra puse–XIX a. pirma puse. Apie šimtmetį funkcionavusios mokyklos vargonai išsiskyrė originaliais vėlyvojo baroko bruožais ir stilistine konversija nuo baroko stiliaus vargonų (barokinis instrumentas ir barokinis prospektas) iki barokinio instrumento ir klasicistinio prospekto derinio. Iki XX a. pabaigos šis LDK vargonų statybos istorijos šimtmetis buvo tiriamas mažai ir nenuosekliai. Stilistiškai unikali Lietuvos vargondirbystės mokykla gana ilgai buvo analizuojama neatskiriamai nuo Karaliaučiaus vargonų meistrų palikimo, į ją buvo žvelgiama kaip į Karaliaučiaus vargondirbystės tradicijų marginalinę raišką mūsų šalies teritorijoje.

Ši monografija sumuoja daugiau kaip penkiolikos metų praktinės ir mokslinės veiklos rezultatus. Vargonų situacijos mūsų krašte apžvalga pradedama nuo pirmojo vargonų paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 1408 m. Nuosekliai aptariama kaimyninių kraštų tradicijų sklaida ir susisteminta archyvinė informacija apie XVI –XIX a. pirmoje pusėje Lietuvoje vargonus stačiusius meistrus. Nustačius Vilniaus vargondirbystės mokyklos formavimosi bei įsitvirtinimo aspektus, detaliai analizuojami šios mokyklos originalumo bruožai: vargonų prospekto sandaros, puošybos ir instrumento (dispozicijos, atskirų registrų ir pan.) savitumo klausimai. Knygoje pateikiama tipinių Vilniaus mokyklos vargonų prospektų klasifikacija, analizuojami VDA bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje saugomų autentiškų XVIII a. antros pusės vargonų projektai-eskizai. Pasitelkus hipotetinės prospektų ir instrumentų rekonstrukcijos argumentus, diskutuojama apie Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios ir Vilniaus arkikatedros vargonų autorystę.

 

Dėl monografijos įsigijimo kreiptis:
VšĮ „Vargonų paveldo centras“, direktorius dr. Girėnas Povilionis, tel. +370-614-76738, el.p. girenas@vargonai.com  

 

pdf Monografijos turinys

 

pdf Pratarmė | 5

Pirmas skyrius. Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla: ištakos, formavimasis, sklaida

pdf Vargonai Lietuvoje iki XVIII a. vidurio: atvežtinės tradicijos | 14
pdf Vargonai Lietuvoje nuo XVIII a. vidurio: Vilniaus mokyklos įsitvirtinimas | 24
__Vilniaus vargondirbystės mokyklos atstovai | 29
__Gerhardtas Arendtas Zelle ir jo aplinka | 29
__Joachimas Friedrichas Scheelis ir jo aplinka | 35
__Nicolausas Jantzonas ir jo aplinka | 37
__Kiti vargonų meistrai | 57
pdf Vilniaus mokyklai nepriskirtini vargonų meistrai | 62
__Vargonų meistrai iš Karaliaučiaus | 63
__Vargonų meistrai iš Kuršo ir Rytprūsių | 66

Antras skyrius. Vilniaus mokyklos vargonų prospektai: ištakos ir tipologija

pdf Hamburgo, Gdansko ir Karaliaučiaus vargonų prospektai | 76
pdf Tipinis Vilniaus mokyklos vargonų prospektas | 93
pdf Nicolauso Jantzono vargonų prospektai: ištakos ir analogai | 102
pdf Vilniaus mokyklos vargonų prospektų klasifikacija | 107
__Reprezentacinis Vilniaus mokyklos vargonų prospekto tipas ir jo variantai | 116
__Kiti Vilniaus mokyklos meistrų vėlyvojo baroko vargonų prospektų modeliai | 124
__Klasicistiniai Vilniaus mokyklos vargonų prospektai | 128
pdf XVIII a. Vilniaus meistrų vargonų prospektų eskizai | 133
__Eskizai Nr. 18 ir 21| 144
__Eskizas Nr. 11| 146
__Eskizai Nr. 7, 13, 16, 23 ir 25| 147
__Eskizas Nr. 9| 151
__Eskizas Nr. 6| 152

Trečias skyrius. Vilniaus mokyklos vargonų puošyba

pdf Tipologiniai vargonų dekoravimo aspektai | 154
pdf Barokinė ir rokokinė vargonų prospektų puošyba (XVIII a. 7–8 deš.) | 158
pdf Pereinamojo laikotarpio rokokinė vargonų prospektų puošyba (XVIII a. 9 deš.–XIX a. pr.) | 163
pdf Klasicistinė vargonų prospektų puošyba (XVIII a. 9 deš.–XIX a. I p.) | 166

Ketvirtas skyrius. Vilniaus mokyklos vargonai: instrumento savitumo aspektai

pdf Vargonų instrumentas kaip tyrimų objektas | 170
pdf Vilniaus mokyklos vargonų dispozicijų ypatumai | 172
__Reprezentacinės dviejų manualų vargonų dispozicijos | 177
__Reprezentacinės vieno manualo vargonų dispozicijos | 181
__Lietuvos barokinių vargonų klaviatūrų diapazono pokyčiai | 187
pdf Vilniaus mokyklos vargonų registrų ypatumai | 188
__Registras Jula | 188
__Registras Unda maris | 190
__Registras Flet travers | 191
__Registras Sedecima | 192
__Registras Salcinal | 194
__Registrai Trompete ir Vox humana | 195
pdf Papildomi vargonų įrenginiai | 197
__Varpelių karilionas | 199
__Akustinis būgnas | 199
__Žvaigždiniai varpeliai | 203
pdf Lietuvos vargonų registrų ir įrenginių pavadinimai ir jų analogai kitomis kalbomis (lentelė) | 204

Penktas skyrius. Vilniaus mokyklos vargonų prospektų rekonstrukcijos

pdf Lietuvos barokinių vargonų autorystės problema | 208
pdf Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios vargonų prospektas: Vilniaus mokyklos pirmavaizdis | 212
__Autentiško prospekto rekonstrukcija | 212
__Vargonų datavimo ir autorystės diskusijos | 214
__Prospekto drožyba | 216
__Vargonų dispozicijos aspektai | 219
pdf Vilniaus arkikatedros vargonų perstatymai | 221
__Pirmasis vargonų padidinimas 1857 m. | 223
__Antrasis vargonų padidinimas 1888–1889 m. | 224
__Autentiško prospekto ir dispozicijos rekonstrukcija | 225

pdf Pabaiga

pdf Bibliografija | Santrumpos ir archyviniai šaltiniai | Asmenvardžių rodyklė | Vietovardžių rodyklė
pdf Summary | 260
pdf Iliustracijos | 265

© VšĮ „Vargonų paveldo centras“, 2013

© Girėnas Povilionis, 2013

ISBN 978-609-95485-0-0

Monografijos leidybą parėmė Kultūros rėmimo fondas, Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos. Dalis monografijoje skelbiamų tyrimų atlikta podoktorantūros stažuotėje 2009–2011 m. pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonės (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamą projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.