Rytprūsiuose, Stalupėnuose (Stallupönen, dab. Нестеров, Kaliningrado sr.) gimęs Jacobas Philippas Griese (Jacub Philippus Grieß, Jacub Prysz, Gryś, Griz, Gryze, 1762–po 1798) 1780 m. minimas kaip Michaelio Zelle’s mokinys (pameistrys) statant Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vargonus. [1]

1786 m. Griese priėmė Vilniaus miestiečio teises [2], 1794 m. Vilniuje prisiekė Rusijos imperatorei [3], 1790 m. vedė kantoriaus dukterį, vėliau krikštijo dvi savo dukteris.

1797 m. iš Vilniaus reformatų nusipirko seną vargonų prospektą, kurį tikriausiai panaudojo savarankiškai statydamas naujus vargonus.

1800 m. kaip Griese’s mokinys minimas Vilniuje gimęs vargonų meistras Józefas Kowalskis (1782–18??).

[1] Michał Brensztejn. Rankraštis, saugomas Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje (Biblioteka Narodowa w Warszawie), BN II 10648, Vol. 2, l. 219.

[2] Agnius Urbanavičius. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 metais. Sąrašas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009, p. 491.

[3] Michał Brensztejn. Rankraštis, saugomas Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje (Biblioteka Narodowa w Warszawie), BN II 10648, Vol. 2, l. 224.