1785 m. Polocke minimas meistras Herbatowskis (vardas nenurodytas), pastatęs vargonus šio miesto dominikonų bažnyčioje (vargonai neišliko). Herbatowskis galėjo būti Lenkijoje XVIII a. pirmoje pusėje dirbusio vargonų meistro Wawrzynieco Harbutowskio giminaitis. [1]

[1] Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 56 (pagal VUB RS , f. 4, b. 2333, nenumeruota). Wawrzyniecą Harbutowskį mini lenkų tyrinėtojas Jerzy Gołos (Polskie organy i muzika organowa. Warszawa, 1972, p. 274).