Nuo 1669 m. rugpjūčio 15 d., kai įsirašė į Šv. Martyno broliją, iki 1688 m. Vilniuje minimas meistras Marcus Wendtas (Marek Went). [1] Istoriografijoje jis nurodomas kaip vargonų meistro Mauritiaus Wendto sūnus, tačiau labiau tikėtina jį buvus pastarojo vaikaičiu ar giminaičiu.

1675 m. Marcus Wendtas sudarė sutartį su Vilniaus pranciškonais ir įsipareigojo už 4000 auksinų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje pastatyti vargonus (vargonai neišliko). [2]

Daugiau apie Marcusą Wendtą žr.: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 21.

[1] Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 58.

[2] Register Expensarum Conventus Vilnensis Sanctae Mariae […] Anno D[omi]ni 1670 (VUB RS , f. 4,
b. 3843, l. 191r).