Telšių rajonas/apskritis
Šv. Jurgio bažnyčia
Telšių dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai
nežinomas 1807 1839, 1927 1 manualas, 9 (10) registrų, varpeliai, būgnas / 1 manualas, pedalai, 9 registrai

Lieplauke (5)Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Dalis vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

Lieplaukės bažnyčios 1841 m. vizitacijoje rašoma: „1807 m. pastatyti nauji 9 balsų vargonai, 1839 m. naujai suremontuoti ir pernešti iš senosios bažnyčios“ [1]. Apžiūrėjus dabartiniuose vargonuose išlikusią autentišką oro dėžę, paaiškėja, kad šie vargonai galėjo turėti vieną manualinę klaviatūrą ir ne 9 (kaip teigia archyviniai šaltiniai), o 10 balsų (tiek yra senųjų vargonų registrų sklendžių). Galbūt vargonuose buvo registras Trompete, kuris, kaip varpeliai ir būgnas, į bendrą vargonų balsų kiekį dažniausiai neįskaičiuojamas (pavyzdžiui, buvo rašoma „vargonai 9 balsų su varpeliais, būgnu ir Trompetu“).

Originalus prospektas buvo keturių dalių [2]. 1927 m. vargonai buvo praplatinti šoniniais laukeliais bei pakeista centrinė prospekto dalis: iš dviejų padarytas vienas platus laukelis. Nustatyta, kad senajame prospekte šios centrinės dalies viršuje esantis lenktas karnizas buvo apverstas, o centrinis langas per vidurį vertikaliai padalintas į du mažesnius. Tai patvirtina ir vargonų prospekto drožybos detalės, dalis jų yra neoriginalios.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 253, l. 23.

[2] Pirmasis Vilniaus meistrų sukurto keturdalio vargonų prospekto pavyzdys – tai 1765 m. vargonai Pasienės bažnyčioje (Latvija), bene vėliausias – Judrėnų (~1810) bažnyčios vargonai. Minėtini ir kiti šio tipo prospektai: Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Oginskių koplyčioje (~1770), Antazavės (1795), Pabaisko (XVIII a. pab.), Tabariškių (XVIII a. pab.), Vaiguvos (po 1804) bažnyčiose, Slanimo (XVIII a. II p.) bernardinų bažnyčioje Baltarusijoje. Panašia keturdale struktūra pasižymi ir Juozapavos bažnyčioje stovinčių nenustatytos autorystės vargonų (~1830) prospektas.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (po 1927)

Manualas (C–d’’’) Pedalai (C–d’) (1927)
Principale
* Bordone
Salicionale
* Flauto
* Flauto
* Ripieno
* Unda Maris
8 p.
8 p.
8 p.
4 p.
4 p.
1 1/3 p. III f.
8 p.
Subbasso
Ottava bassa
16 p.
8 p.

* pažymėti registrai, kuriuose daugumą sudaro autentiški vamzdžiai.

Rekonstruota autentiška dispozicija **

Manualas (C–d’’’)
Principal
* Flet major
* Undamaris
Salcinal
* Flet
* Flet minor
Oktava
???
* Mixtura
[Trompete ?]
4’
8’
8’
4’
4’
4’
2’
???

?
*** Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
**** Akustinis būgnas / Pauke

* pažymėti registrai, kuriuose daugumą sudaro autentiški vamzdžiai.
** Autentiška dispozicija rekonstruota remiantis vamzdyno ypatumais ir analogais.
*** Varpelių įrenginys neišliko. Varpelių buvimą liudija prospekto centre likusi šviesi dėmė – įrenginio tvirtinimo vieta.
**** Akustinio būgno įrenginys neišliko.

Prospektas

Vargonų prospektas: 300 x 222 x 130 cm (nurodytas plotis autentiškosios prospekto dalies, be naujų išorinių laukelių)

Lieplauke (5) Lieplauke (1) Lieplauke (4) Lieplauke (2)

Griežykla

Lieplauke (3)

Vamzdynas

Lieplauke (6)

Media

Audio Panorama