Anykščių rajonas, Utenos apskritis
Švč. Trejybės bažnyčia
Anykščių dekanatas, Panevėžio vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
Nicolaus Jantzon 1787–1789 XX a. pr. (Juozapas Radavičius) 2 manualai, 23 registrai, varpeliai, būgnas, varpelių karilionas / 2 manualai, pedalai, 17 registrų mechaninė

Troskunai (1)Vargonų pastatymo data ir meistras Nicolausas Jantzonas nurodyti archyviniame Troškūnų bažnyčios ir vienuolyno istorijos dokumente [1], kuriame lenkų k. rašoma apie 1789 m. pastatytą bažnyčią (data nurodyta klaidingai, iš tikrųjų turėtų būti 1787) ir minimi vargonai:

Tegoż dnia rano przybył z Wilna Pan Janson Organmayster. Tegoż dnia ów Prowincjał wyjiechał do Wilna. Mikołaj Jantzon Organmayster Kontrakt wziąwszy na zrobienie organu od 23 głosów z Materiału wszystkiego Konwentskiego i na stole Konwentskim zacząwszy od Zielonych Świątek w Roku przyszłym, za talarów 500 dziś wyjechał do siebie

(liet. „Tos dienos rytą iš Vilniaus atvyko vargondirbys ponas Jansonas. Tą pačią dieną provincijolas išvažiavo į Vilnių. Vargondirbys Mikalojus Jantzonas, pasiėmęs [sudarytą] 500 talerių kontraktą 23 balsų vargonams padaryti iš konvento medžiagų ir už konvento maitinimą, pradedant nuo kitų metų Sekminių, šiandien išvyko namo“).

XX a. pradžioje Troškūnų bažnyčios vargonai buvo išmontuoti, paliktas tik prospektas su jame stovinčiais vamzdžiais. Jantzono instrumento vietoje buvo sumontuotas naujas dviejų manualų su pedalais, 17 registrų instrumentas (manoma, kad jo autorius vilnietis meistras Juozapas Radavičius). Troškūnų bažnyčioje išliko tik prospektas su autentiškais metaliniais vamzdžiais. Senojo Troškūnų bažnyčios instrumento dalys buvo atiduotos Šimonių bažnyčios parapijai ir čia 1921 m. iš jų padaryti nauji vargonai, juose panaudotos senosios oro dėžės ir dalis medinio ir metalinio vamzdyno (išliko aštuoniuose registruose).

2003–2004 m. G. Povilionis išsamiai ištyrė Šimonių bažnyčios vargonus. Remiantis išlikusių autentiškų oro skirstymo dėžių tyrimais nustatyta, kad Nicolauso Jantzono vargonai Troškūnų bažnyčioje turėjo 23 balsus ir tikriausiai varpelių karilioną, žvaigždinius varpelius ir akustinį būgną. 1820 m. Troškūnų bažnyčios vizitacijoje taip pat rašoma vargonus turint dvi klaviatūras ir 23 balsus [2].

Troškūnų bažnyčių vargonų prospektui beveik identiški yra to paties meistro Jantzono vargonai Tytuvėnų bažnyčioje ir  vos keleriais metais vėliau sukurti Kurtuvėnų parapinės bažnyčios vargonai (1792–1793, 2 manualai, 24 balsai, meistras Mateusz Raczkowski).

Autentiškoji griežykla buvo vargonų prospekto centre. Vargonų klaviatūros diapazonas C–f ’’’ buvo būdingas XVIII a. pab.–XIX a. pirmos pusės vargonams. Diapazoną C–f ’’’ turi Dotnuvos, TytuvėnųLašių (Laśi, Latvija), Palūšės, Sudervės, Lučių (Лучай, Baltarusija) ir dalis kitų vargonų.

Autentiško instrumento fragmentai išliko Šimonių bažnyčioje.

[1] MAB RS , f. 43, b. 18593, l. 2.

[2] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 222, l. 360.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (XX a. pr., Juozapas Radavičius)

I manualas (C–g”’) II manualas (C–g”’) Pedalai (C–d’)
Bordun
Principal
Gemshorn
Gambe
Flut. Har.
Octav
Mixtur
Trompete
16’
8’
8’
8’
8’
4’
3 fach
8’
Geig. Principal
Flauto dolce
Gedackt
Flauto
8’
8’
8’
4’
Principalbass
Subbass
Octavbass
Viola
16’
16’
8’
8’
Sankabos
Cop. II/I; I/P; Octavcoppel I
Kalkantas

Rekonstruota autentiška dispozicija *

I manualas (C–f”’) gs’ ~440 Hz II manualas (C–f”’)
Pryncypal
Bordon
** Oktawa
Salcynal
** Rohr Flet
Super Oktawa
*** [Jula]
Quinta
Sedecima
[Tertia]
Mixtur
Trompet
16’
16’
8’
8’
8’
4’
[4’]
3’
2’
[1 3/5’]
IV ch.
8’
Pryncypal
** Quinta Dena
[Flet Major]
[Undamaris]
** Oktawa
[Flet minor]
Super Oktawa
[Walt flet]
[Sedecyma]
Mixtur
**** [Vox humana]
8’
8’
[8’]
[8’]
4’
[4’]
2’
[2’]
[1’]
3 ch.
[8’]
[Vox campanorum / Varpelių kariljonas]
Bęben / Akustinis būgnas / Pauke
Stella / Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

* Dispozicija rekonstruota remiantis 2003–2004 m. kompleksinių Troškūnų ir Šimonių bažnyčių vargonų tyrimų rezultatais bei analogu Tytuvėnų bažnyčioje.
** pažymėti registrai, kurių originalūs pavadinimai aptikti ant vamzdžių.
*** Laužtiniuose skliaustuose pateikiami registrai, kurių buvimui pagrįsti trūksta duomenų ar argumentų, tačiau jų buvimas grindžiamas analogais ir oro skirstymo dėžių tyrimais.
**** Tai yra liežuvėlinio registro vieta, nes oro dėžės tiltelio viršuje išliko stačiakampiai įgilinimai, skirti liežuvėlinio registro kelmams įtvirtinti. Manoma, kad tai buvo registras Vox humana.

Prospektas

Vargonų prospektas: 775 x 725 x 260 cm

Troskunai (1) Troskunai (2) Troskunai (3) Troskunai (4)

Troskunai (5) Troskunai (6) Troskunai (7) Troskunai (8)

Troskunai (9) Troskunai (10) Troskunai (11) Troskunai (12)

Troskunai (13) Troskunai (14) Troskunai (15) Troskunai (16)

Troskunai (17) Troskunai (18) Troskunai (19) Troskunai (20)

Troskunai (21)

Media

Audio Panorama
Troskunai (3)